Historie

De historie van Harmonie Eendracht uit Escharen begint in 1898. Destijds opgericht als fanfare. Ergens in de jaren ’40 is de fanfare opgeheven en wederom opgericht in 1955. In 1980 heeft men de overstap naar een harmonie gemaakt. Hieronder volgt een stukje van de heroprichting in 1955.

Fanfare Eendracht Escharen, een korte terugblik
Op 26 juli 1955, ’s avonds getroffen door de stilte van het dorp wendde Jo v.d. Hoogen zich tot Piet Peters, die in de deur van zijn werkplaats van de avondlucht stond te genieten met de woorden: “Wat is het ’s avonds toch altijd stil in het dorp. We moesten nodig weer een fanfare hebben, die wat leven in de brouwerij bracht.” Het korte antwoord was: “Kom we gaan eens met Theo cuppen praten.” Onder het genot van een kop koffie werden die avond bij laatstgenoemde de plannen tot oprichting van een fanfare bekeken en bediscussieerd. De slotconclusie luidde: “het zal geprobeerd worden.”
Het plan liet de initiatiefnemers niet met rust. Ze spraken er met anderen over en hieruit bleek, dat er onder de bevolking en vooral bij de jeugd een algemeen verlangen naar een fanfare bestond. Hierop werd verder gewerkt. Uit de verschillende buurtschappen van het dorp werden mensen gevraagd om mee te helpen. Zo ontstond een commissie van 15 personen, die begin september bij elkaar kwamen voor informatieve besprekingen. De grote moeilijkheid bleek de financiele zijde. Toch werd besloten door te zetten en een beroep te doen op de inwoners van Escharen.
Zo kon dan op 22 september 1955 de oprichtingsvergadring worden gehouden in café P. Peters, onder leiding van Th. Cuppen. Als bestuursleden werden gekozen: Th. Cuppen, voorzitter; J. v. Dinther, secretaris-penningmeester; a. Lauwrensen, H. van Sambeek, H. v.d. Berg.
De voorzitter zou tevens de functie van directeur op zich nemen. In verband met de eendrachtige samenwerking en de steun der dorpelingen kreeg de nieuwe fanfare de naam “Eendracht”. Er was immers inmiddels een actie op touw gezet onder de naam “instrumentenfonds” of “kwartjesactie”, waarbij elk huisgezin in Escharen als geldelijke steun een bijdrage van een kwartje per week werd gevraagd, gedurende de tijd van drie jaar, zulk ter financiering van de aankoop der instrumenten.
Deze actie werd een groot succes. Het overgrote deel der gezinnen deed mee en dit stelde het bestuur in staat al vrij spoedig in contact te treden met de fa. Schenkelaars te Eindhoven. De heer Schenkelaars stelde het volste vertrouwen in de nieuwe fanfare en verklaarde zich berijd de instrumenten op korte termijn te leveren.
Zo kwam het dat reeds op 16 januari 1956 de fanfare kon bogen op een 21-tal nieuwe instrumenten. Op 22 januari werden zij voor het publiek ter bezichtiging gesteld in café P. Peters, terwijl op 24 januari de inzegening plaats had door de Z.E. Heer Pastoor stevens. Onder aanwezigheid van Burgemeester en Wethouders, gemeente-secretaris, de in Escharen woonachtige raadsleden, de ouders van de aspirant-leden, verdere genodigden en vele belangstellenden, werden ze hierna door de voorzitter uitgereikt.
Sinds half oktober hadden de aspirant-leden twee maal per week, telkens 2 uur theoretische scholing gehad.
Nu de instrumenten er weren werd begonnen met de praktisch repetities, eveneens tweemaal per week en tot half augustus in twee groepen. Als eerste mars werd ingestudeerd: “Marsparade”.
Begonnen werd met de opleiding van 25 aspirant-leden, waarvan er later 15 als werkend lid werden aangenomen. Dit aantal nam in het tweede jaar toe met 10, terwijl zich wederom een 25-tal nieuwe aspirant-leden opgaven. Thans telt de fanfare 25 werkende leden.
Voor repetitielokaal was de fanfare oorspronkelijk aangewezen op café Peters. In ’t voorjaar van 1956 gaf het Gemeentebestuur toestemming een lokaal van de oude school in gebruik te nemen. Toen hieraan echter een andere bestemming werd gegeven, was de fanfare gedwongen naar de gang van dit gebouw te verhuizen. Na korte tijd moeste ze echer ook hier ruimen en belandde ze weer waar ze begonnen was, in café Peters. Alle verdere pogingen om een geschikt repetitielokaal te krijgen zijn tot op heden mislukt.
Beter liep het met de financiële zijde. Op de commissie-vergadering van 16 november 1956 was een werkcommissie benoemd, wier taak het was acties te organiseren met het doel de inkomsten der jonge vereniging te vergroten. Hierin werden gekozen A. Lauwrensen, P. Peters, J. v.d. Hoogen en H. v.. Heijden. Van de vele acties, die zij op touw hebben gezet, noemen we o.a. een toneel-uitvoering in de zaal Van Raaij, de verkoop van mutsen met carnaval 1956, een groots opgezette fancy-fair, het exploiteren van een schiettent tijdens de kermisdagen en verscheidene loterijen. Al deze acties slaagden uitstekend. Ook van diverse andere zijden mocht men steun ontvangen. Zo werd het batig saldo van de rikwedstrijden in de winter van 1956-57 afgedragen aan de fanfare en verleende het Anjerfonds in 1956 een subsidie van f 250,-, terwijl ook van de gemeente een jaarlijkse subsidie wordt ontvangen.
Zonder tijd noch moeite te sparen werkte directeur Th. Cuppen inmiddels aan de opleiding der muzikanten. Vooral door zijn toedoen kon de fanfare op 25 augustus 1956 (kermis-zaterdag) voor het eerst in ’t openbaar optreden met een serenade aan de Z.E. Heer Pastoor. De volgende dag luisterde ze ’s middags de voetbalwedstrijd Wilhelmina-W. Veteren op. Ze trad op de bij de intocht van st. Nicolaas en bracht een twaalftal serenade. Op het ogenblik is er nog volop activiteit. Onder leiding van P. van. Cinther is men thans bezig met het vormen van een drumbad. Zonder onverhoopte tegenstand zal men nog deze zomer het optreden hiervan tegemoet kunnen zien. Zo staat de jonge fanfare dan nu aan de vooravond van het festival, dat zij op 27 april en 4 mei zal organiseren. Met de gewaardeerde medewerking der muziekgezelschappen uit de omgeving en als weer en wind geen parten gaan spelen twijfelen wij er niet aan of ook dit muziekfestijn zal ten volle slagen.
Escharen, april 1958. Het bestuur der fanfare “Eendracht”.
E-mailadres
info@muziekverenigingeendracht.nl
Website
%d bloggers liken dit: